OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 ANDRZEJ GAŁAŻEWSKI
Gałażewski

ANDRZEJ GAŁAŻEWSKI

Urodził się 24 kwietnia 1944 r. w Krakowie, w rodzinie Pawła i Stefanii z d. Tyszki. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym (1968 r.). W latach 1964–1968 przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP na Politechnice Śląskiej. Od 1967 do 1974 r. pracownik Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego w Gliwicach. W latach 1970–1971 pracował jako konstruktor w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego w Gdańsku. Następnie pracownik Biura Studiów i Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach (1974–1986). Pełnił funkcję członka Prezydium Rady Związku Zawodowego Górników (1972–1974). W latach 1980–1990 w Solidarności, członek Komitetu Założycielskiego w „Biprokwasie”, następnie tamże Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W trakcie przeprowadzonej w 1981 r. na terenie zakładu akcji strajkowej pełnił funkcję porządkowego przy wejściu do budynku biura. W 1982 r. uczestnik marszów ul. Zwycięstwa w Gliwicach, organizowanych z okazji Święta Niepodległości. Po ogłoszeniu stanu wojennego współorganizował pomoc dla osób internowanych. Polegała ona na organizowaniu paczek żywnościowych, zbieraniu pieniędzy i paliwa na wyjazdy do ośrodków odosobnienia. W latach 1982–1986 współorganizator (od maja 1983 r. z ramienia RKW Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego) druku i kolportażu prasy podziemnej, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. W nielegalnej strukturze związkowej, po ogłoszeniu stanu wojennego, pełnił funkcję szefa tej struktury w „Biprokwasie”, koordynując działalność Grażyny Magiery i Władysława Jarosza oraz utrzymując kontakty zewnętrzne z Jerzym Łoikiem. Zbierał również co miesiąc składki od działaczy Solidarności w zakładzie na fundusz pomocy dla represjonowanych oraz na fundusz nielegalnych wydawnictw. Drukarz śląskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”, szkolił drukarzy w regionie.

Strona tytułowa „Tygodnika Mazowsze”, rok 1982, nr 11

14 kwietnia 1986 r. aresztowany, osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i areszcie śledczym w Katowicach, zwolniony 10 września 1986 r. na mocy amnestii. W lipcu 1986 r. zwolniony z pracy, w październiku 1986 r. przywrócony na stanowisko. W latach 1987–1989 nadal działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z zagranicą. W lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. W latach 1987–1990 zatrudniony w Zakładzie Badawczo-Projektowym „Energochem” w Gliwicach; w okresie 1989–1990 członek Komisji Zakładowej Solidarności w tamtejszym zakładzie. Od 1989 do 1990 r. przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1990–1991 prezydent Gliwic; 1991–1992 – właściciel firmy budowlanej; 1992–1997 – wiceprezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach. W okresie 1997–2000 pełnił funkcję wicewojewody katowickiego, następnie śląskiego. W latach 2000–2001 dyrektor w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Związany politycznie z Kongresem Liberalno-Demokratycznym (1991–1993), Unią Wolności (1994–2000), Platformą Obywatelską (od 2001 r., nadal). W tej ostatniej – działacz struktur regionalnych i krajowych oraz poseł na sejm IV, V, VI i VII kadencji. Od 1992 r. członek Stowarzyszenia Alumnów Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej, od 1994 r. Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego, w latach 2000–2007 – Stowarzyszenia Gliwicka Inicjatywa Obywatelska. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Źródła

Archiwa

Archiwum IPN w Katowicach, sygn. akt:

AIPN Ka 34/331, t.1

AIPN Ka 34/331, t.2

AIPN Ka 048/480

AIPN Ka EAGL 019733

Netografia

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=093 [dostęp: 7 kwietnia 2019]

http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Ga%C5%82a%C5%BCewski [dostęp: 7 kwietnia 2019]