OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 BOGUSŁAW CHOINA
Choina

BOGUSŁAW CHOINA

Urodził się 20 czerwca 1950 r. w Krakowie, w rodzinie Mieczysława i Julianny z d. Szczerek. W 1975 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. Następnie został pracownikiem Instytutu Onkologii w Gliwicach na stanowisku asystenta-chirurga, gdzie pracował do 1991 r. W latach 1968–1973 był uczestnikiem spotkań Duszpasterstwa Akademickiego w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej związku w Instytucie Onkologii w Gliwicach. W latach 1980–1981 wchodził w skład Komisji Solidarności ds. Miasta Gliwice/Delegatury Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Komitetu Założycielskiego Jastrzębie w Gliwicach.

Centrum Onkologii, Gliwice ok. 1980 r. Fot. S. Jakubowski, zbiory Muzeum w Gliwicach

W 1981 r. jako delegat uczestniczył w I i II Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Od października 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej Solidarności w Gliwicach. W latach 1981–1985 należał do Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był redaktorem pierwszego numeru „Biuletynu II Garnituru Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”. Zatrzymany 17 grudnia 1981 r., został następnie aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Bytomiu. 11 stycznia 1982 r. wojskowy sąd garnizonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Gliwicach skazał go na 2 lata pozbawienia wolności. 25 października 1982 r. w wyniku rewizji Sąd Najwyższy podwyższył wymiar kary do 5 lat. Wyrok odbywał w areszcie śledczym w Krakowie oraz zakładzie karnym we Wrocławiu. W kwietniu 1983 r. został zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z wyznaczeniem okresu próbnego na 4 lata. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością opozycyjną przez 2 lata (1985–1987) miał zakaz wyjazdów za granicę. Od lipca do listopada 1989 r. był rozpracowywany przez Inspektorat II Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gliwicach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Działacz”. W latach 1989–1991 był członkiem Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1990–1994 sprawował mandat radnego Miasta Gliwice. W latach 1991–1993 jako poseł Kongresu Liberalno-Demokratycznego zasiadał w sejmie RP. W czasie sprawowanej kadencji był członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego. W latach 1991–1999 pełnił funkcję dyrektora gliwickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej (od 1995 r. Miejskiego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego). Od 2000 r. był głównym specjalistą w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych (od 2003 r. NFZ). Współautor kilku prac naukowych z dziedziny biologii molekularnej. W 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 30 maja 2016 r. w Gliwicach.

Źródła:

Archiwa

Archiwum IPN w Katowicach, sygn. akt:

AIPN Ka 048/755

AIPN Ka 230/2819

AIPN Ka 276/3551

AIPN Ka 276/3552

AIPN Ka 2831/117

Netografia

http://www.encysol.pl/wiki/Bogus%C5%82aw_Choina [dostęp: 26 września 2018]

http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/1RP/067 [dostęp: 26 września 2018]