OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 JÓZEF PASIECZNIK
Pasiecznik

JÓZEF PASIECZNIK

Józef Pasiecznik, jeden z organizatorów i działaczy NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB, internowany w stanie wojennym, współpracownik gliwickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.  

Józef Pasiecznik urodził się 6 stycznia 1942 roku w Słomiance. W Gliwicach mieszka od 1958 roku. Zatrudnił się w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Parowozowych, które w 1971 roku przekształcono w Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. W 1969 roku ukończył Technikum Łączności w Gliwicach. Od 1973 do 1982 roku był pracownikiem Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB. We wrześniu 1980 roku był jednym z członków i jednocześnie skarbnikiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB, a po rejestracji związku wszedł w skład Komitetu Zakładowego. Będąc aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” szybko znalazł się w kręgu zainteresowań Służby Bezpieczeństwa. 10 maja 1982 roku został zatrzymany na wniosek Wydziału V Komendy Wojewódzkiej MO Katowice, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzegał obowiązujących przepisów prawnych” i podejmował „nielegalną działalność” oraz ze względu na „uzasadnioną możliwość poderwania załogi zakładu do zbiorowych wystąpień”. Internowany od 12 maja do 23 lipca 1982 roku przebywał w ośrodku odosobnienia dla internowanych w Zabrzu-Zaborzu. Po zwolnieniu z internowania kontynuował nielegalną działalność związkową, jako członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB. Współorganizował strajk 10 listopada 1982 roku, kiedy grupa 130 pracowników z Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB przerwała pracę i udała się na plac zakładowy. Za rolę, jaką odegrał w zorganizowaniu akcji strajkowej, został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym oraz ukarany karą grzywny przez kolegium ds. wykroczeń. Od 1983 roku na rencie. W latach 1982–1989 aktywnie uczestniczył w działalności gliwickiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy prowadzonego przez o. Jana Siemińskiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Razem z Jadwigą Rudnicką organizował niezależne imprezy kulturalne, wystawy i pokazy filmów. Kolportował niezależne publikacje i prasę. Uczestniczył w mszach za ojczyznę w Jastrzębiu Zdroju i Bytomiu.  W związku z aktywną działalnością w Duszpasterstwie Ludzi Pracy rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa – wydział IV Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gliwicach, w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Mały”. W latach 1989–1990 członek i archiwista Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Mieszka w Gliwicach.