OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 MAREK CIELIŃSKI
on

MAREK CIELIŃSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, współorganizator i działacz podziemnych struktur związku na terenie miasta, internowany w stanie wojennym.

Marek Cieliński urodził się  5 grudnia 1940 r. we Lwowie. W 1965 r. ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Śląskiej i w tym samym roku zatrudnił się w gliwickim Instytucie Metali Nieżelaznych, gdzie jako pracownik naukowy, na stanowisku adiunkta, pracował kolejne 27 lat.  We wrześniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Instytutu Metali Nieżelaznych, a następnie został tamże wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego związku. Członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Gliwicach oraz Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W lipcu i grudniu 1981 r. jako delegat brał udział w I i II Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. Członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował podziemną strukturę II Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Zatrzymany 30 grudnia 1981 r., internowany w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony 9 marca 1982 r., powrócił do działalności opozycyjnej, m.in. jako organizator struktur konspiracyjnych, współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach oraz kolporter prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. Już 15 lipca 1981 r. został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Zwolennik, którą wiosną 1982 r. włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Balon”, prowadzonej przez Wydział V-2 Grupy Operacyjnej SB w Gliwicach, a następnie Wydział V Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej/Rejonowego Urzędu  Spraw Wewnętrznych w Gliwicach. W opinii funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, sporządzonej w marcu 1984 r., był „czołowym działaczem i administratorem nielegalnej struktury pod nazwą Gliwicka Delegatura RKW NSZZ »Solidarność« Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”. W związku z podejrzeniami organizowania nielegalnych zebrań w mieszkaniu założono mu podsłuch oraz podsłuchiwano rozmowy telefoniczne prowadzone przez niego w miejscu pracy. Kontrolowany i obserwowanych, zwłaszcza przed ważniejszymi świętami (3 maja, 11 listopada) i rocznicami strajków sierpniowych czy pacyfikacji strajku na kopalni „Wujek”.  Po 1990 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Zmarł 28 sierpnia 2018 r. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.