OPOZYCJA GLIWICKA 1945-1990 Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Śląskiej (do 13 grudnia 1981 r.), czyli tzw. Pierwszy NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Śląskiej (do 13 grudnia 1981 r.), czyli tzw. Pierwszy NZS

Logo NZS Politechniki Śląskiej, AIPN w Katowicach

23 września 1980 r. na Politechnice Śląskiej powstał – zalegalizowany kilka dni później przez ówczesnego rektora uczelni Jerzego Nawrockiego – Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Związku Młodzieży Akademickiej. Zarząd TKZ NZMA tworzyli: Ewa Kipta jako przewodnicząca, Wojciech Mandurowicz jako jej zastępca oraz sekretarz Janusz Moszyński. Pozostałymi członkami byli: Wojciech Słodowy, Barbara Kozłowska, Jerzy Rożałowski, Leszek Luchowski, Grzegorz Sowiński, Piotr Sosna i Grzegorz Zupok. Spośród wymienionych dziesięciu studentów aż ośmiu wywodziło się z Wydziału Architektury i Inżynierii.

Budynki Politechniki Śląskiej, w tle kopalnia „Gliwice” i koksownia, lata 70.
Fot Jan Suchan, zbiory Muzeum w Gliwicach

10 października 1980 r. w auli tego wydziału ukonstytuowały się władze NZS Politechniki Śląskiej (Komitet Założycielski NZS ukonstytuował się już we wrześniu). Wybrano dziesięcioosobowy zarząd z Barbarą Kozłowską jako prezesem i Wojciechem Majem oraz Wojciechem Słodowym jako wiceprezesami. Oprócz nich w zarządzie znaleźli się: sekretarz (Tomasz Kobierski z WAiI), trzech członków Komisji Rewizyjnej (stanowiącej integralną część zarządu) oraz trzech delegatów do Ogólnopolskiej Rady Koordynacyjnej NZS.

Karykatura Jerzego Rożałowskiego, członka NZS Politechniki Śląskiej,
własność B. Kozłowskiej

Siedziba NZS znajdowała się na Wydziale Architektury i Inżynierii. Wydawano „Biuletyn Informacyjny NZS” w nakładzie rzędu 1,5–3 tys. egzemplarzy.

Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego NZS”, 1980 r.

7 listopada 1980 r. Zbigniew Kopczyński z Politechniki Śląskiej wszedł (obok przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej) do Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ z siedzibą przy Śląskiej Akademii Medycznej.

Wykład Adama Michnika „Charakter kryzysów politycznych w najnowszej historii naszego kraju” w ramach Wszechnicy Górnośląskiej, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki i Informatyki 24 listopada 1980 r. Fot. M. Głowaczewski

W pierwszym okresie swojej działalności (prowadzonej legalnie od momentu wyrażenia przez władze PRL zgody na rejestrację nowej organizacji studenckiej 17 lutego 1981 r.) NZS zorganizowało m.in. cztery ważne spotkania dla sympatyków opozycji – z Adamem Michnikiem, Mirosławem Chojeckim, Jackiem Kuroniem oraz Janem Lityńskim.

Wykład Adama Michnika „Charakter kryzysów politycznych w najnowszej historii naszego kraju” w ramach Wszechnicy Górnośląskiej, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki i Informatyki 24 listopada 1980 r.

Walne Zebranie Delegatów dokonało wyboru nowych władz. Na czele dwunastoosobowego zarządu stanął Zbigniew Kopczyński.

Uczestnicy marszu protestacyjnego zorganizowanego 25 maja 1981 r. przez działaczy Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i członków NZS Politechniki Śląskiej na chwilę przed uformowaniem się pochodu, na placu przed kościołem pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Fot. Cz. Siemianowski, zbiory Muzeum w Gliwicach

W drugim okresie działalności wydano m.in. specjalny nakład 3 tys. egzemplarzy biuletynu pt. „Katyń” (kwiecień 1981 r.), zorganizowano marsz protestacyjny, w którym domagano się uwolnienia więźniów politycznych (25 maja 1981 r.), na Wydziale Budownictwa otwarto wystawę fotograficzną poświęconą sprawie Katynia (czerwiec 1981 r.).

Specjalnie wydanie biuletynu informacyjnego NZS Politechniki Śląskiej z okazji 41 rocznicy zbrodni katyńskiej. Autorem okładki jest B. Małusecki, AIPN Katowice

Z powodu samowolnego wprowadzania przez stronę rządową poprawek do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, przy jednoczesnym nieuwzględnieniu przez resort nauki i szkolnictwa postulatów tzw. komisji środowiskowej, 21 października 1981 r. władze NZS Politechniki Śląskiej ogłosiły gotowość strajkową na dzień 23 października 1981 r. Strajk ostrzegawczy wyznaczono na 28 października. Do właściwego protestu na większości wydziałów przystąpiono jednak dopiero 18 listopada i w kolejnych dniach.

Pismo kolportowane podczas strajku na Politechnice Śląskiej w listopadzie 1981 r. , AIPN Katowice

Według stanu na 27 listopada 1981 r. we wszystkich komórkach organizacyjnych gliwickiej uczelni (bez filii) strajkowało ponad 1,8 tys. studentów, a kolejnych ponad 800 udzielało strajkującym poparcia. 30 listopada 1981 r. senat Politechniki Śląskiej uchwalił jednogłośnie votum nieufności wobec ministra nauki i szkolnictwa Jerzego Nawrockiego (notabene związanego zawodowo z gliwicką uczelnią), a także poparł strajk studentów. Na niespełna miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego NZS Politechniki Śląskiej liczył 2126 członków.

Tekst jest zmienioną i skróconą wersją fragmentu artykułu Mirosława Sikory, Inwigilacja działaczy NSZZ „Solidarność” i NZS Politechniki Śląskiej [w:] Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939–1989, Katowice–Gliwice 2010, s. 255–256.